Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    mũi khâu dài bằng chỉ to dùng để trang trí

    * Các từ tương tự:
    saddle-stitching