Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sacrificially /,sækri'fi∫əli/  

  • Phó từ
    [theo lễ] hiến sinh
    [một cách] hy sinh