Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thuyết tin vào hiệu lực các thánh lễ