Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sackful /'sækful/  

  • Tính từ
    bao [tải] đầy
    hai bao bột mì đầy