Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kẻ cướp bóc, kẻ cướp giật
    người nhồi bao tải