Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sackcloth /'sækklɔθ/  

  • Danh từ
    vải [may] bao tải
    in (wearing) sackcloth and ashes
    tỏ vẻ ăn năn sám hối