Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sack-race /'sækreis/  

  • Danh từ
    cuộc chạy đua chân đút vào bao tải