Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    miệng bao
    cửa nạp vào túi (máy xay bột)