Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sabbatize /'sæbətaiz/  

  • Động từ
    theo tục nghỉ ngày xaba