Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sabbatise /'sæbətaiz/  

  • Động từ
    theo tục nghỉ ngày xaba