Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (the sabbath)
  ngày xa-ba, ngày nghỉ lễ hàng tuần (thứ bảy đối với người Do Thái và chủ nhật đối với người Cơ Đốc)
  keep the sabbath
  nghỉ lễ ngày xa-ba
  the sabbath day
  ngày xa-ba

  * Các từ tương tự:
  sabbath day, sabbath-breaker