Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sabbatarian /,sæbə'teəriən/  

  • Tính từ
    [thuộc] ngày xa-ba
    Sabbatarian beliefs
    tín điều của những người theo lệ nghỉ ngày xa-ba