Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều
    quân đội
    Lord of sabaoth
    thượng đế