Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vẻ quê mùa, vẻ thực thà, vẻ chất phác