Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rusticity /rʌ'stisəti/  

  • Danh từ
    tính điển hình nông thôn (về vẻ ngoài cũng như tính tình)