Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rustication /rʌsti'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự tạm đuổi (sinh viên)
    sự về sống ở nông thôn; sự về vui cảnh điền viên