Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rushlight /'rʌ∫lait/  

  • Danh từ
    cây nến lõi bấc (dùng để thắp, trước đây)