Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người xông tới
    (Mỹ, bóng đá) trung phong