Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rush candle /'rʌʃkændl/  

  • Danh từ
    cây nến lõi bấc ((cũng) rushlight)