Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ruralize /'ruərəlaiz/  

  • Ngoại động từ
    nông thôn hoá