Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ruralization /ruərəlai'zeiʃn/  

  • Danh từ
    sự nông thôn hoá