Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rural dean /rʊərəl'di:n/  

  • (tôn giáo)
    cha xứ