Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đường băng (ở sân bay)