Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tiếp tục chạy cứ chạy tiếp
  tiếp tục không ngừng
  trôi đi (thời gian)
  nói lem lém, nói luôn mồm
  dắt dây vào vớ nhau (chữ viết)
  (ngành in) sắp chữ đầu dòng hàng như thường (không thụt vào)
  xoay quanh, trở đi trở lại (một vấn đề...)