Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • chạy ngang qua trước (cửa sổ...)
    trôi qua (thời gian...)