Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chạy trở lại, chạy về, chạy lùi lại
    (+ to) nhìn lại (dĩ vãng); truy cứu (căn nguyên...)