Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • nhảy vào, lao vào, xông vào đánh (ai)