Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • xô vào, va vào, đụng vào
    ngẫu nhiên gặp (ai)