Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • đuổi theo; chạy theo sau (ai)
    theo đuổi (cái gì...)