Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • chạy ngang qua
    ngẫu nhiên gặp, tình cờ gặp (ai)