Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rummage sale /'rʌmidʒseil/  

  • (Mỹ)
    như jumble sale