Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sách quy tắc (về một công việc, phát cho công nhân)
  the rulebook
  bộ luật (về một hoạt động)
  he always goes by the rulebook
  anh ta luôn luôn tuân thủ [bộ] luật