Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • tách ra bằng cách gạch dưới, bằng cách khoanh lại
    tách các bức ảnh ra khỏi văn bản
    rule out
    loại trừ
    khả năng ấy không thể loại trừ