Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ruffianism /'rʌfjənizm/  

  • Danh từ
    tính côn đồ, tính vô lại, tính lưu manh