Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hung ác; côn đồ; tàn bạo