Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    mọc nới đổ nát (cây)
    Danh từ
    cây mọc nới đổ nát