Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rubbish-shoot /'rʌbiʃʃu:t/  

  • Danh từ
    chỗ đổ rác