Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rubbish-heap /'rʌbiʃhi:p/  

  • Danh từ
    đống rác