Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rubbish-dump /'rʌbiʃdʌmp/  

  • Danh từ
    nơi chứa rác, chỗ đổ rác