Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

routine-minded /ru:'ti:n'maindid/  

  • Tính từ
    có óc thủ cựu, quen làm theo lề thói cũ