Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Australia) người làm công ở một trại chăn cừu
    (Mỹ) người khuân vác ở bến tàu