Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (máy tính) sự lấy tròn, sự làm tròn (một số)