Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rough-spoken /'rʌf'spoukn/  

  • Tính từ
    ăn nói thô lỗ, ăn nói lỗ mãng
    a rough-spoken fellow
    một người ăn nói thô lỗ