Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ lóng)
    rượu mạnh uống nạo ruột (uống hại dạ dày)