Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

roominess /'ru:minis/  

  • Danh từ
    sự rộng; sự rộng rãi