Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    rộng rãi