Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    phòng đầy (những gì đó)
    a roomful of antiques
    một phòng đầy đồ cổ