Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

room service /'ru:m sɜ:vis/  

  • sự phục vụ ăn uống tại buồng (ở khách sạn)
    tổ phục vụ ăn uống tại buồng (ở khách sạn)
    gọi tổ phục vụ ăn uống tại buồng và bảo cho ít cà phê