Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không [có] mái