Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vật liệu lợp nhà; vật liệu làm mái nhà